หน้าแรก

ขอเชิญท่านร่วมแสดงความคิดเห็น

 

 

สมศ.มอ.ขอเชิญท่านร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ตัวบ่งชี้การประเมินรอบสี่ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการอาชีวศึกษา

และอุดมศึกษาเพื่อนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาทบทวนปรับปรุงแก้ไข โดยท่านสามารถส่งแสดงความคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะได้ที่ E-mail: sirion.t@gmail.com ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป